Sākums : Par Banku

Informācijas atklāšana par 2014. gadu

AS Expobank sniedz Jums informāciju par risku vadību, kapitāla pārvaldību un atalgojuma politiku saskaņā ar Latvijas Republikas Kredītiestāžu likuma 36.3.panta (3) daļas prasībām un Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 26.jūnija regulas (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām prasībām.

 

Informācija par Koncernu un Banku

AS Expobank (līdz 2012. gada 28. aprīlim AS LTB Bank, turpmāk tekstā Banka) dibināta 1991. gada 6. decembrī Latvijas Republikā kā slēgta akciju sabiedrība. Banka darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk FKTK) izsniegto licenci kredītiestādes darbībai, kas ļauj sniegt visus finanšu pakalpojumus.

Bankas galvenie darbības virzieni ir vietējo un starptautisko naudas līdzekļu pārvedumu veikšana, tirdzniecība ar valūtām klientu uzdevumā un uzticības operācijas (trasts).

Bankas darbību uzrauga Latvijas Republikas Finanšu un kapitāla tirgus komisija.

2009. gada beigās tika saņemtas Latvijas un Kipras kredītiestāžu uzraudzības institūciju atļaujas Bankas filiāles atvēršanai Kipras Republikā. Rezultātā filiāles darbība uzsākta 2010. gada 8. oktobrī.

Informācija par filiāli:

Adrese:

AS Expobank Kipras filiāle,

Agiou Athanasiou,46, INTERLINK HERMES PLAZA, 1st floor, Flat/Office 101B, 4102,  Limassol, Cyprus

2014. gada beigās tika saņemta Latvijas un Honkongas kredītiestāžu uzraudzības institūciju atļaujas Bankas pārstāvniecības atvēršanai Honkongā (Ķīna).

Līdzdalība meitas sabiedrību kapitālā

Komerc-sabiedrības nosaukums

Reģistrācijas valsts

Darbības

veids

Dalība %

Tīrie aktīvi EUR

Ieguldījuma vērtība EUR

 

2014

2014

2014

2014

2014

2014

SIA „Axi Invest”

Latvija

Bankas palīguzņēmums

100%

100%

21

7

320

320

SIA „Kappa Capital”

Latvija

Bankas palīguzņēmums

100%

100%

(67)

(17)

320

320

                       

2012. gada 27. decembrī Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēti ar SIA „Axi Invest” un SIA „Kappa Capital” noslēgtie Koncerna līgumi (pārvaldes līgumi), kur valdošais uzņēmums ir Banka, bet meitas uzņēmumi ir atkarīgās sabiedrības.

 

AS Expobank (turpmāk tekstā – Banka) stratēģiskais mērķis risku vadībā ir nodrošināt atbilstošu līdzsvaru starp riskiem, kurus Banka uzņemas, un peļņu, lai līdz minimumam samazinātu risku potenciālo negatīvo ietekmi uz Bankas finanšu stāvokli un darbību.

 

Banka ir ieviesusi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvo noteikumu prasības risku vadības jomā un nodrošina no biznesa struktūrvienībām un iekšējās kontroles struktūrvienībām neatkarīgu risku kontroles un darbības atbilstības kontroles funkciju, t.sk. nodrošinot tām tiešus kontaktus ar Bankas padomi un valdi. Risku vadībai tiek piemērota sistēmiska pieeja, un tā ir integrēta Bankas iekšējās kontroles sistēmā. Bankā risku pārvaldības process tiek veikts kopumā, t.i. Banka konsolidē savu darbību un riskus pārvalda iekļaujot filiāles.

 

Banka ir iecēlusi risku direktoru, kas ir Bankas valdes loceklis un kura pienākumos nav iekļauti pienākumi, kas saistīti ar kontrolējamās darbības veikšanu. 

 

Banka, pārvaldot, kontrolējot un regulējot tās darbībai piemītošos riskus, piemēro šādus pamatprincipus:

 

Visaptverošas pārvaldības princips – Banka īsteno risku pārvaldību kā sistemātisku pasākumu kompleksu un veicina risku identificēšanu un pārvaldību individuālo riska darījumu, riskam pakļauto darījumu kopas un Bankas darbībai kopumā piemītošā riska līmenī;

 

Piesardzības princips – Banka ievēro piesardzību, uzņemas riskus tikai zināmās darbības jomās, nepieļauj pārmērīgu risku nevienā no tām, nosaka ierobežojumus vai atsakās no pakalpojuma ieviešanas, ja konstatēts paaugstināts risks;

 

Piemērotas risku pārvaldības vides princips – Banka nodrošina tādas iekšējās vides un pārvaldes kultūras izveidi, kurā uzsvērti augsti ētiskas uzvedības standarti visos Bankas organizatoriskās struktūras līmeņos, kas veicina efektīvu iekšējo kontroli;

 

Integritātes princips – risku pārvaldības sistēmas ir integrētas Bankas iekšējās kontroles sistēmā;

 

Obligātuma princips – Banka nodrošina, ka risku pārvaldības prasības ir obligātas visām struktūrvienībām un to darbiniekiem. Banka neievieš jaunus produktus, pakalpojumus, procesus un sistēmas, ja tiem identificētie būtiskie riski nav iekļauti Bankas risku pārvaldības sistēmā un nav pieņemts lēmums par pieļaujamajiem risku lielumiem;

 

Nepārtrauktības princips – Banka uzskata risku pārvaldību kā pastāvīgu un nepārtrauktu procesu: risku identifikācija, analīze, lēmumu pieņemšana, to īstenošana un izpildījuma kontrole notiek pastāvīgi un ir Bankas attīstības procesa sastāvdaļa;

 

Funkciju dalīšanas princips – risku pārvaldības procesā riska mērīšanas, analīzes un kontroles funkcijas ir nodalītas no biznesa struktūrvienību (risku uzņemšanās) funkcijām;

 

Atbilstības princips – Banka atbilstoši savai darbībai un attīstības stratēģijai nosaka pieņemamā riska līmeni un adekvātu risku pārvaldību;

 

Kopuma princips – Banka īsteno risku analīzi kopumā, atbilstošo komiteju un Risku pārvaldes līmenī, kas ļauj kompleksi novērtēt risku mijiedarbību un Bankas pakļautību kopējam riskam;

 

Individualitātes princips – Banka īsteno tai piemītošo būtisko risku pārvaldību visiem darbības veidiem to rašanās līmenī tajā struktūrvienībā, kura lielākā mērā ir atbildīga par darījumiem un darbībām, kas ir pakļautas attiecīgajam riska veidam;

 

Regularitātes princips – Banka reglamentē risku identificēšanas, mērīšanas, novērtēšanas, stresa testēšanas, kontroles un pārskatu sniegšanas periodiskumu;

 

Caurskatāmības princips – Banka publiski savā interneta vietnē informē sabiedrību par risku vadību;

 

Disciplīnas princips – Banka īsteno pastāvīgu kontroli par risku vadības regulējošo prasību, t.sk. limitu, ierobežojumu un pilnvaru ievērošanu.

 

Banka identificē visus tās darbībai piemītošos būtiskos riskus, tai skaitā pirms jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanas, un izstrādā politikas šo risku pārvaldībai, ievērojot regulējošos likumus un citus normatīvos aktus, ar bankas darbību saistītos pašregulējošo institūciju noteiktos standartus, profesionālās rīcības un ētikas kodeksus un citus ar bankas darbību saistītus labākās prakses standartus. Atbilstoši šīm politikām Banka dokumentē un īsteno procedūras riska mērīšanai, novērtēšanai, riska mazināšanai un kontrolei, risku pārskatu un informācijas sniegšanai. Politikas tiek pārskatītas vismaz reizi gadā, atbilstoši pārmaiņām Bankas darbībā un tās darbību ietekmējošos ārējos apstākļos.

 

Risku pārvaldības procesā Banka, atbilstoši tās darbības veidiem un specifikai pielieto piesardzīgas risku vadības metodes, nodrošinot efektīvu kopējā riska mazināšanu.

 

Risku kontroli Banka īsteno kā sistēmisku pasākumu kompleksu, nosakot piemērotas risku kontroles procedūras, t.sk. nosaka maksimāli pieļaujamā risku apmēra ierobežojumus un limitus, risku ierobežošanas metodes, kontroles procedūras, lai mazinātu kvantitatīvi nenosakāmus riskus.

 

Ar risku mazināšanas pasākumiem Banka saprot ar risku saistītas darbības, kuru mērķis ir ierobežot un minimizēt risku, t.sk. noteikt pieļaujamā risku apmēra ierobežojumus un limitus, kā arī risku ierobežošanas metodes.

 

Banka uztur Vadības informācijas sistēmu, kurā uzkrāj informāciju par risku faktisko līmeni un faktisko kvantitatīvo risku lieluma salīdzinājumu ar noteiktajiem ierobežojumiem un limitiem.

 

Bankas padomei, valdei un attiecīgo struktūrvienību vadītājiem regulāri tiek sniegti pārskati, kuros ir iekļauta informācija par Bankas darbībai piemītošajiem riskiem, kas ļauj tiem laicīgi un pastāvīgi novērtēt riskus, kas var ietekmēt Bankas spēju sasniegt tās mērķus.

 

Bankas padome uzrauga risku pārvaldību Bankā, ne retāk kā reizi gadā izvērtē risku pārvaldības efektivitāti, apstiprina Bankas kopējo attīstības un risku pārvaldības stratēģiju, izskata un apstiprina risku pārvaldības politikas, kā arī uzrauga Valdes darbību šo politiku īstenošanā.

 

Lai palīdzētu Bankas Padomei, Valdei un struktūrvienību vadītājiem efektīvāk pildīt savas funkcijas, Iekšējā audita nodaļa regulāri veic iekšējās kontroles sistēmas neatkarīgu uzraudzību, kā arī tās pietiekamības un efektivitātes novērtēšanu. Bankas iekšējais audits novērtē Bankas risku kontroles funkcijas efektivitāti un Bankas darbības atbilstību risku pārvaldības procesā.

 

Bankas valde nodrošina Bankas darbības risku pastāvīgu identificēšanu un pārvaldību atbilstoši Padomes apstiprinātajām risku pārvaldības politikām, nodrošina Bankas iekšējo normatīvo dokumentu, kas nosaka atbilstošas risku mērīšanas, novērtēšanas, kontroles un risku pārskatu sniegšanas procedūras, pilnvaru un atbildības sadalījumu starp struktūrvienībām, risku vadības informācijas un pārskatu sniegšanas kārtību, izstrādāšanu un apstiprināšanu.

 

Būtiskie riski, kuriem pakļauta Bankas darbība

 

Banka ir noteikusi šādus tās darbībai piemītošos būtiskos riskus, kurus nepieciešams pārvaldīt un kontrolēt:

·        kredītrisks;

·        koncentrācijas risks;

·        likviditātes risks;

·        procentu likmju risks;

·        tirgus riski (ārvalstu valūtas risks, tirgus cenu (pozīcijas) risks);

·        valsts risks;

·        operacionālais risks (tai skaitā juridiskais risks);

·        informācijas tehnoloģiju risks;

·        darbības atbilstības risks;

·        noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risks;

·        reputācijas risks;

·        stratēģijas un biznesa risks.

Informācija par kredītriska, likviditātes riska, ārvalstu valūtas riska, procentu likmju riska un operacionālā riska pārvaldību, t.sk. detalizēta kvantitatīvā informācija, un informācija par pašu kapitālu, kapitāla prasībām un pietiekamību ir sniegta auditētajā AS Expobank 2014. gada pārskatā, kas ir pieejams šajā pat Bankas interneta vietnē:

http://www.expobank.eu/files/2014/lv1-74.pdf

 

Tāpat minētā informācija par iepriekšējiem pārskata periodiem ir pieejama šajā pat Bankas interneta vietnē:

http://www.expobank.eu/lat/left/par-banku/finansu-raditaji

Detalizēta kvantitatīvā informācija par likviditātes rādītāju un ārvalstu valūtu atklāto pozīciju, pašu kapitālu minimālajām kapitāla prasībām, kapitāla pietiekamības rādītajiem saskaņā ar regulējošām prasībām un iekšējo kapitāla pietiekamības rādītāju  pa ceturkšņiem ir pieejama šajā pat Bankas interneta vietnē:

http://www.expobank.eu/lat/left/par-banku/finansu-raditaji

Pilna faila versija

 

 

 AS Expobank
Kr. Valdemāra iela 19
Rīga, LV-1010, Latvija
(+371) 67043510
info@expobank.eu
I-Banka Latvija
_