Sākumlapa
17.06.2021, 20:00:10 
 
Valūtas maiņa bezskaidrā naudā
Pērk  Pārdod
EUR/USD 1.168 1.211
GBP/USD 1.369 1.41
USD/CHF 0.9 0.932
USD/RUB 70.31 74.65
Visas valūtas
 
 
Sākums : Konfidencialitāte un personas dati

Konfidencialitāte un personas dati

Konfidencialitāte
 
 
Darbinieki rūpīgi attiecas pret viņiem uzticētās informācijas izmantošanu, apstrādi un glabāšanu, un ievēro Bankas iekšējo normatīvo dokumentu noteikumus, kas regulē šādas informācijas klasifikāciju un tās lietošanu.
 
Par konfidenciālu informāciju tiek uzskatīta jebkāda Bankas vai tās klientu, vai sadarbības partneru informācija, kas nav publicēta Bankas interneta vietnē vai plašsaziņas līdzekļos.
 
Darbinieki izturas godprātīgi, visās savās darbībās ievēro konfidencialitāti un rūpējas par informācijas aizsardzību visos Bankas darbības līmeņos:
  • informācija par partneru un klientu personīgajiem datiem;
  • informācija par partneriem un klientiem – to kontiem, darījumiem, saimniecisko darbību, finansiālo stāvokli u.c., kuru drīkst izpaust tikai ar partnera vai klienta rakstisku atļauju vai gadījumos, kad to pieprasa Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības normatīvie akti;
  • informācija par Bankas aktīviem, finanšu datiem, intelektuālo īpašumu, Bankas iekšējiem normatīvajiem dokumentiem un informācijas sistēmām.
Darbinieki apzinās informācijas drošības un konfidencialitātes saglabāšanas nozīmīgumu un ka tās izpaušana var radīt zaudējumus vai cita veida kaitējumu klientu, sadarbības partneru vai Bankas interesēm, tāpēc Darbiniekiem nav pieņemamas nekādas darbības, kuras var negatīvi ietekmēt Bankas informācijas drošību.
 
Darbinieki ne tikai neizpauž trešajām personām konfidenciālu informāciju, bet viņu pienākums ir arī nepieļaut, ka tā tiktu izpausta citu darbinieku tīšas vai netīšas rīcības (bezdarbības) vai informācijas sistēmu nepietiekamas drošības dēļ.
 
Darbinieki apzinās, ka viņu rīcībā esošā informācija paredzēta vienīgi Bankas darbības nodrošināšanai, tāpēc kategoriski nepieļauj tās izpaušanu vai izmantošanu jebkāda personiska labuma gūšanai. Tas attiecas arī uz katru iespējamo labumu, kuru no Darbinieku izpaustās informācijas varētu gūt trešās personas, tai skaitā ģimenes locekļi.
 
Personas datu apstrāde
 
AS Expobank veic klientu, to pārstāvju, patiesā labuma guvēju un citu ar klientu saistīto trešo personu personas datu apstrādi, kas sevī ietver datu vākšanu, reģistrēšanu, ievadīšanu, glabāšanu, sakārtošanu, pārveidošanu, izmantošanu, nodošanu, pārraidīšanu un izpaušanu, bloķēšanu vai dzēšanu saskaņā ar Latvijas Republikas Fizisko personu datu aizsardzības likumu un citiem Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem.
 
AS Expobank veiktā personas datu apstrāde ir reģistrēta Latvijas Republikas Datu valsts inspekcijā (apstrādes reģistrācijas Nr. 000675, apliecības numurs 000681).
 
AS Expobank ir reģistrēta kā personas datu apstrādes pārzinis ar datu apstrādes mērķiem - klientu un to operāciju uzskaitei, klientu un viņu maksājumu karšu operāciju uzskaitei, fiziskās drošības nodrošināšanai (videonovērošana).
 
Lai aizsargātu personas tiesības un intereses, AS Expobank veic personas datu apstrādi tikai atbilstoši AS Expobank darbības mērķiem un tikai tam nepieciešamajā apjomā.


AS Expobank
Kr. Valdemāra iela 19
Rīga, LV-1010, Latvija
(+371) 67043510
info@expobank.eu
I-Banka Latvija SmartDeposit
_