Sākums : Privātpersonām : Pamatkonts

Pamatkonts

AS Expobank piedāvā patērētājiem - Eiropas Savienības rezidentiemi vai personām, kurām nav uzturēšanās atļaujas, bet kuru izraidīšana no Latvijas atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem nav iespējama, atvērt un izmantot pieprasījuma noguldījuma kontu (norēķinu kontu), ietverot zemāk norādītos pakalpojumus (turpmāk – Pamatkonts), ja vien šādas tiesības atvērt Pamatkontu nav ierobežotas saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto.
 
AS Expobank Pamatkonta ietvaros piedāvā šādus pakalpojumus:
 
  • multivalūtu norēķinu kontu (visas darbības, kas nepieciešamas maksājumu konta atvēršanai, apkalpošanai un slēgšanai, tajā skaitā kredīta pārvedumu veikšanu, ja maksājuma saņēmēja konts ir atvērts pie maksājumu pakalpojumu sniedzēja Latvijā vai Eiropas Savienības dalībvalstī);
  • kases operācijas (naudas līdzekļu ieskaitīšana kontā un izmaksa no konta);
  • pieslēgumu internetbankai.
 
Par Pamatkonta noformēšanu un apkalpošanu Jums tiks piemērotas Latvijas Republikas rezidentiem - Fiziskām personām Tarifos noteiktās maksa https://www.expobank.eu/files/2020/Tarifi_010520/fiz_rez_lv_ar_terminnoguldijumiem_01052020.pdf
 
Ja vēlaties Pamatkontu atvērt AS Expobank, aicinām Jūs ierasties Bankas telpās (klientu apkalpošanas zālē Kr. Valdemāra ielā 19, Rīgā), lai iesniegtu pieteikumu pamatkonta atvēršanai un parakstītu Līgumu par pamatkonta atvēršanu un apkalpošanu un citus Bankas noteiktos pavadošos dokumentus. Papildus lūgsim Jūs parakstīt apliecinājumu par to, ka Jums nav atvērts konts, kas nodrošinātu iepriekš minētos pakalpojumus, citā kredītiestādē, kura sniedz maksājumu pakalpojumus Latvijā.
 
AS Expobank lēmumu par Pamatkonta atvēršanu pieņems 10 darba dienu laikā pēc visu Pamatkonta atvēršanai nepieciešamo dokumentu saņemšanas.
 
Pamatkonta pakalpojums var tikt atteikts un izbeigts Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā noteiktajos gadījumos, kā arī Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā.
 

 


[i] Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsonis, kā arī persona, kurai ir tiesības uzturēties Latvijā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, tai skaitā persona, kas ir patvēruma meklētājs vai bēgļa vai alternatīvo statusu ieguvusi persona, — arī tad, ja persona nav deklarējusi savu dzīvesvietu Latvijā.


AS Expobank
Kr. Valdemāra iela 19
Rīga, LV-1010, Latvija
(+371) 67043510
info@expobank.eu
I-Banka Latvija SmartDeposit
_