Sākums : Uzņēmumiem : Darījuma konts

Darījuma konts

Darījuma konts – instruments, kas nodrošina pircēja un pārdevēja finanšu drošību, veicot jebkāda aktīva pirkšanas-pārdošanas darījumus.
 
Darījuma konta mērķis ir pārdevēja un pircēja savstarpējo saistību izpildes nodrošināšana, Bankai kļūstot par garantu darījuma nosacījumu izpildē.
 
Konts ir ērti pielāgojams lielākajai daļai līgumu, kas saistīti ar nekustamā vai cita veida īpašuma pirkšanas-pārdošanas darījumiem, tai skaitā veicot tirdzniecības darījumus, uzņēmumu pirkšanu-pārdošanu vai akciju nodošanu.
 
Darījuma konts ir nosacītas deponēšanas konts, t.i. konts, kurā naudas līdzekļi tiek bloķēti kā nodrošinājums līdz noteikto nosacījumu izpildei. Darījuma veikšanu nosaka LR civillikuma normas.
 
AS Expobank (turpmāk tekstā – Banka) piedāvā darījuma konta atvēršanas pakalpojumu gan fiziskām, gan juridiskām personām.
 
Darījuma konta atvēršanu un apkalpošanu AS Expobank veic slēdzot trīspusīgu līgumu starp pircēju, pārdevēju un Banku, kurā atrunāti saistību izpildes nosacījumi un termiņi. Darījuma norēķinu veikšanai nepieciešamie naudas līdzekļi līguma darbības termiņa laikā tiek bloķēti Bankas kontā, un pārdevējs tos bez pircēja atļaujas saņemt nevar. Pircējs savukārt saņem garantiju, ka nauda pārdevējam tiks pārskaitīta tikai pēc saistību izpildes apstiprinājuma, t.i. pilnīgas dokumentācijas noformēšanas un iesniegšanas Bankai.
 
Obligāts darījuma konta atvēršanas nosacījums ir norēķinu konta esamība AS Expobank vienai no pusēm, pircējam vai pārdevējam. Banka atver darījuma kontu uz AS Expobank klienta vārda. Ja pircējs un/vai pārdevējs ir Bankas klients, tad darījuma konta atvēršana un līguma noslēgšana tiek veikta uz jau Bankas rīcībā esošo dokumentu pamata. Gadījumā, ja kāda no pirkšanas-pārdošanas (vai cita darījuma) līguma pusēm nav AS Expobank klients, tad vienai no pusēm ir jāatver Bankā norēķinu kons Bankas noteiktajā kārtībā.
 
Darījuma partnerim, kurš nav Bankas klients, ir jāiesniedz šādi dokumenti:
juridiskai personai -
  • reģistrācijas apliecība;
  • uzņēmuma statūti;
  • likumīgā pārstāvja tiesības apliecinošus dokumentus;
  • likumīgā pārstāvja un/vai pilnvarotās personas pase.
Noslēdzot darījuma konta līgumu nepieciešami arī dokumenti, kuros noteiktas abpusējas pircēja un pārdevēja saistības (piemēram, pirkšanas-pārdošanas līgums, īpašumtiesības apliecinoši dokumenti u.c.), kurus iespējams iesniegt bankas pilnvarotajam pārstāvim Maskavā un pašai Bankai.
 
Komisijas maksa par darījuma konta atvēršanu un apkalpošanu tiek noteikta pēc spēkā esošajiem AS Expobank sniegto finanšu un citu pakalpojumu tarifiem.
 
 
Nepieciešamo informāciju Jūs varat atrast sadaļā Noteikumi.
Ar Bankas operāciju un finanšu pakalpojumu tarifiem Jūs varat iepazīties sadaļā Tarifi.
 


AS Expobank
Kr. Valdemāra iela 19
Rīga, LV-1010, Latvija
(+371) 67043510
info@expobank.eu
I-Banka Latvija SmartDeposit
_