Sākums : Uzņēmumiem : Garantijas

Garantijas

Lai nodrošinātu saistību izpildi, darījumu partneri var izmantot AS Expobank piedāvātās garantijas.
Bankas garantija ir Bankas neatsaucama apņemšanās maksāt garantijā noteikto summu garantijas saņēmējam, ja garantijas prasītājs nav izpildījis savas saistības.   
Garantijas apmaksa notiek tikai, ja garantijas saņēmējs iesniedzis Bankai rakstisku pieprasījumu, kas atbilst visiem garantijas nosacījumiem.
·        Piedāvājuma nodrošinājuma garantija tiek izmantota piedaloties konkursos un iepirkumos un Banka garantē garantijas saņēmējam, ka garantijas prasītājs neatsauks savu piedāvājumu tā derīguma termiņa laikā, konkursa vai iepirkuma uzvaras gadījumā noslēgs līgumu saskaņā ar konkursa vai iepirkuma noteikumiem.
·        Saistību izpildes garantija tiek izmantota līguma noslēgšanas gadījumā un Banka garantē garantijas saņēmēja prasību izpildi, ja garantijas prasītājs nevarēs izpildīt savas saistības saskaņā ar noslēgtā līguma noteikumiem.
·        Avansa atmaksas garantija tiek izmantota priekšapmaksas veikšanas gadījumos un Banka garantē avansa atmaksu, ja garantijas prasītājs neizpilda savas saistības saskaņā ar noslēgtā līguma noteikumiem.
·        Garantijas laika garantija tiek izmantota gadījumos, kad Banka garantē  garantijas saņēmēja prasību izpildi, ja garantijas prasītājs nevarēs izpildīt savas garantijas laika saistības garantijas periodā saskaņā ar noslēgtā līguma noteikumiem.
Atkarībā no klienta vajadzībām, darījuma specifikas un līguma nosacījumiem AS Expobank var izsniegt arī cita veida garantijas.
Lai saņemtu garantiju, ir nepieciešams pieprasījuma noguldījuma (norēķinu) konts AS Expobank, Bankas prasībām atbilstošs pieteikums garantijas saņemšanai, līgums un/vai konkursa noteikumi, klienta finanšu informācija un Bankai pieņemams nodrošinājums.
Banka izskatīs Jūsu pieteikumu individuālā kārtībā un sniegs Jums visu nepieciešamo informāciju.
Papildu informācija par tālruni + 371 67 043 556.
 
Nepieciešamo informāciju Jūs varat atrast sadaļā Noteikumi.
Ar Bankas operāciju un finanšu pakalpojumu tarifiem Jūs varat iepazīties sadaļā Tarifi.
 


AS Expobank
Kr. Valdemāra iela 19
Rīga, LV-1010, Latvija
(+371) 67043510
info@expobank.eu
I-Banka Latvija SmartDeposit
_