Sākums : Uzņēmumiem : Kredītu reģistrs

Kredītu reģistrs

Kredītu reģistrs ir Latvijas Bankas informācijas sistēma un to uztur Latvijas Bankas Maksājumu sistēmu pārvalde.
 
Kredītu reģistrs nodrošina ziņu par aizņēmējiem un aizņēmēju galviniekiem, viņu saistībām un to izpildes gaitu vākšanu, centralizētu uzkrāšanu un glabāšanu ar mērķi normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju Kredītu reģistra dalībniekiem, Finanšu un kapitāla tirgus komisijai, Latvijas Bankai un pašiem aizņēmējiem.
 
Kredītu reģistrā iekļautas ziņas par saistībām, kuras bijušas spēkā Kredītu reģistra darbības sākšanas brīdī - 2008. gada 1. janvārī, kā arī par saistībām, kuras radušās pēc šī datuma.
 
Kredītu reģistra darbību nosaka Kredītiestāžu likuma 106.1 pants un 198. panta trešā daļa, Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likuma 29.3 pants, Krājaizdevu sabiedrību likuma 27.1 pants, kā arī Latvijas Bankas noteikumi "Kredītu reģistra noteikumi"[1] un "Maksas par Kredītu reģistra izmantošanu apmērs un maksāšanas kārtība"[2].
 
Kredītu reģistra mērķis ir ļaut precīzāk novērtēt aizņēmēju kredītspēju, efektīvāk vadīt kredītriskus, sniegt papildu iespējas uzraudzības funkciju veikšanai, nodrošināt Latvijas Bankas un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas makroekonomikas analīzes vajadzības.
 
Banka sniedz Kredītu reģistram informāciju:
 
  • par aizņēmējiem, aizņēmēju galviniekiem (t.i., fiziskām un juridiskām personām), viņu saistībām un to izpildes gaitu. Aizņēmēja saistības rodas saskaņā ar aizdevuma līgumu, līzinga līgumu, t.sk. finanšu līzinga līgumu, līzinga kreditēšanas līgumu, nomas pirkuma līgumu, nomas atpakaļpirkuma līgumu, pirkuma garantijas līgumu, faktoringa līgumu, bankas konta pārsnieguma līgumu vai citu līgumu par kredītriska darījuma noslēgšanu, kā arī trasta kredīta līgumu, ar kuru dalībnieks izsniedz aizņēmējam aizdevumu savā vārdā, bet citas personas labā. Savukārt aizņēmēja galvinieka saistības rodas saskaņā ar galvojuma līgumu vai līgumu par garantijas izsniegšanu, ar kuru aizņēmēja galvinieks apņemas atbildēt par aizņēmēja saistībām;
     
  • par parādniekiem, t.i., ziņas par aizņēmēja un aizņēmēja galvinieka aizdevuma līgumā vai galvojuma līgumā noteikto maksājumu kavējumiem (ja maksājums tiek kavēts ilgāk nekā 60 kalendāro dienu un visu aizņēmēja kavēto maksājumu summa, t.sk. kavējuma procenti un līgumsods, sasniedz 100 latu vai šīs naudas summas ekvivalentu ārvalstu valūtā) un to izpildi.
 
Informāciju par katru izsniegto jauno kredītu, izmaiņām esošā kredītlīgumā, maksājuma kavējumiem, to izpildi un pārkāpumiem banka sniedz Kredītu reģistram 5 darbadienu laikā. Savukārt ziņas par aizņēmēja saistību atlikumu pārskata perioda (kalendārā ceturkšņa) beigās banka aktualizē vienu reizi ceturksnī 10 darbadienu laikā pēc kalendārā ceturkšņa beigām.
 
Kredītu reģistrs apkopo informāciju par visiem veiktajiem pieprasījumiem par esošajiem vai potenciālajiem aizņēmējiem.
 
Informācijas saņemšana no Kredītu reģistra
 
Kredītu reģistra informācija ir pieejama arī pašiem aizņēmējiem (tikai par sevi). Jebkura persona (aizņēmējs) var bez maksas saņemt visu par sevi Kredītu reģistrā esošo informāciju.
 
Lai saņemtu Kredītu reģistrā esošo informāciju par sevi ir jāiesniedz rakstisks pieprasījums Kredītu reģistrā. Kredītu reģistrā esošās ziņas parasti sniedz tajā pašā dienā, bet ziņu sagatavošana var aizņemt arī ilgāku laiku – Kredītu reģistra noteikumos tam paredzētas 5 darbadienas pēc pieprasījuma saņemšanas.
 
Papildus informāciju Jūs var atrast Latvijas Bankas interneta vietnē: http://www.bank.lv/

 


[1] http://www.bank.lv/tiesibu-akti/kreditu-registra-noteikumi
[2] http://www.bank.lv/maksas-par-kreditu-registra-izmantosanu-apmers-un-maksasanas-kartiba

 

 


AS Expobank
Kr. Valdemāra iela 19
Rīga, LV-1010, Latvija
(+371) 67043510
info@expobank.eu
I-Banka Latvija SmartDeposit
_