Sākums : Uzņēmumiem : Pieprasījuma noguldījuma (norēķinu) konts : Konta atvēršana nerezidentiem

Konta atvēršana nerezidentiem

Pieprasījuma noguldījuma (norēķinu) konta atvēršanai AS Expobank juridiskām personām – nerezidentiem jāiesniedz šādi dokumenti:
 • reģistrācijas apliecība vai sertifikāts;
 • līgums vai vienošanās par uzņēmuma dibināšanu (ja tur ir klienta identificēšanai nepieciešamā informācija, piemēram, juridiskā adrese, informācija par īpašniekiem, amatpersonām u. tml.);
 • statūti (ja tādi paredzēti reģistrācijas valsts likumdošanā);
 • dokuments, kas apliecina juridiskās personas pārstāvja ieņemamo amatu un paraksta tiesības (protokols, lēmums, pavēle, rezolūcija/memorandums, sertifikāts u.tml. dokuments par personas iecelšanu vai ievēlēšanu amatā);
 • citi nepieciešamie dokumenti atbilstoši reģistrācijas valsts likumdošanas prasībām;
 • notariāli apliecināta (nepieciešamības gadījumā apostilizēta vai legalizēta) pilnvara, ja klientu pārstāv pilnvarnieks - fiziskā vai juridiskā persona, t.i. dokuments ar nosaukumu "Pilnvara", kurā ir norādīti pilni klienta juridiskie dati: nosaukums, juridiskā adrese, personas, kuru klients pilnvaro veikt darbības viņa vārdā, pases dati un ir norādītas pilnvarniekam uzticētas darbības. Pilnvarai ir jābūt parakstītai un apliecinātai ar klienta zīmogu (ja tāds ir);
 • klienta ar paraksta tiesībām apveltītā pārstāvja – amatpersonas vai klienta pilnvarnieka (fiziskās personas) personu apliecinoši dokumenti (pase vai cits ceļošanai derīgs dokuments);
 • ja klienta pilnvarnieks vai pārstāvis ir juridiska persona, tad jāiesniedz tās tiesībspēju un rīcībspēju apliecinoši dokumenti (reģistrācijas apliecība, statūti, dokuments, kas apliecina juridiskās personas pārstāvja ieņemamo amatu un paraksta tiesības (protokols, lēmums, pavēle, rezolūcija/memorandums, sertifikāts u.tml. dokuments par personu iecelšanu vai ievēlēšanu amatā; pilnvarotajā personām – pilnvara);
 • klienta pilnvarnieka vai pārstāvja – juridiskās personas ar paraksta tiesībām apveltīto amatpersonu personu apliecinoši dokumenti (pase vai cits ceļošanai derīgs dokuments);
 • klienta formai atbilstošs dalībnieku vai akcionāru reģistrs, vai cits tās dalībnieku vai akcionāru sastāvu apliecinošs dokuments (izraksts no uzņēmumu reģistra, sertifikāts, uzradītāja akcija, DEED OF TRUST vai cits dokuments atbilstoši reģistrācijas valsts likumdošanas prasībām);
 • dokumenti klienta saimnieciskās darbības pārzināšanai un patiesā labuma guvēja noteikšanai saskaņā ar likuma "Par noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas novēršanu" prasībām. Detalizēta informācija atrodas sadaļā "Noteikumi" (sk. klienta identifikācijas noteikumu 6. punktu).
Bankā ir jāiesniedz (jāuzrāda) personu identificējošo dokumentu oriģināli vai notariāli apliecinātas dokumentu kopijas (vai nepieciešamības gadījumā – arī notariāli apliecināts dokumentu tulkojums latviešu, krievu vai angļu valodā).

Ārvalstu personu, ar kuru izcelsmes valstīm Latvijas Republikai nav starpvalstu vienošanās par savstarpējo tiesisko palīdzību un notariālo darbību atzīšanu, dokumentiem jābūt legalizētiem vai apostilizētiem (ja dokumenta izdošanas valsts ir pievienojusies 1961.g. Hāgas konvencijai par dokumentu legalizācijas atcelšanu).

Valstu sarakstu, ar kurām Latvija ir noslēgusi divpusējos līgumus par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām civilajās, ģimenes un krimināllietās, var apskatīt pēc interneta adreses: http://www.am.gov.lv/lv/KonsularaInformacija/legalizacija/divpus-ligumi/

 
Nepieciešamo informāciju Jūs varat atrast sadaļā Noteikumi.
Ar Bankas operāciju un finanšu pakalpojumu tarifiem Jūs varat iepazīties sadaļā Tarifi.
 


AS Expobank
Kr. Valdemāra iela 19
Rīga, LV-1010, Latvija
(+371) 67043510
info@expobank.eu
I-Banka Latvija SmartDeposit
_